Satış Sözleşmesi?

Satış Sözleşmesi?

MADDE 1- TARAFLAR 
1.1 SATICI BİLGİLERİ ÜNVANI : 
Alku Eğt. Yay. Yaz. Rek. Dan. San. Tic. A.Ş. - 0550631519 (Sözleşme metninde kısaca SATICI olarak anılacaktır)

1.2 ALICI BİLGİLERİ matbaamiz.com sitesindeki sipariş formunu doldurarak, yada e-posta ile bilgilerini (İsim Soyisim, Adres, Telefon, E-posta v.b.) SATICI’ya gönderen kişiler (sözleşme metninde kısaca ALICI olarak anılacaktır) 

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU 
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.matbaamiz.com internet sitesinden siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı, ödemesi ve teslimatı ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanarak, tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER 
www.matbaamiz.com internet sitesinde ayrıntılı olarak tanıtılan ürünler
                
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 
4.1- ALICI, sözleşmenin 3. maddesinde yer alan sözleşme konusu ürün(lerin) satış fiyatı, özelliklerini ödeme ve teslimat şekline ait ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu sözleşmeyi onaylayarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
4.2- Sözleşmenin 3. maddesinde yer alan sözleşme konusu ürün(ler) yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde taahhüt edilen süre içinde ALICI veya gösterdiği adreste bulunan kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ancak SATICI'nın, ALICI'ya yazılı bir bildiri geçmesi şartı ile 10 gün uzatılabilir. 
4.3- Sözleşmenin 3. maddesinde yer alan sözleşme konusu ürün(ler) ya da ürünlerden bazıları ALICI dışında başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, SATICI, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ötürü sorumlu tutulamaz. Buna ek olarak ALICI, belirttiği adreste teslim sırasında bulunan kimseye yapılan teslimatın ALICI'ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmiştir. 
4.4- SATICI, sözleşmede yer alan sözleşme konusu ürün(ler)ün sağlam, eksiksiz, alışveriş esnasında sayfada belirtilen özelliklerde teslim edilmesinden sorumludur. ALICI ve/veya verdiği adreste teslim alan kişi, teslimat sırasında ürünün sağlam, eksiksiz alışveriş sayfasında belirtilen özelliklerde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. 
4.5- Sözleşmede yer alan ürün(ler)'e ait gönderim işlemi, ALICI'nın işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylaması ve site üzerinden ödeme tercihinin onaylanması şartı ile başlayacaktır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka tarafından iptal edilirse, SATICI ürün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
4.6- Sözleşmenin kabul edildiği tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, satıcının kontrolü dışında gelişen olayların ortaya çıkmasıyla satıcının sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmemesi veya bunları zamanında yerine getirilmesini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, gümrüklerdeki mevzuat değişikliği, gümrük idarelerinden kaynaklanan nedenlerle malın zamanında çekilememesi, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, uzun süre giderilemeyen elektrik-trafo arızaları, ekonomik krizler...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında satıcının edimlerini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır. 
4.7- ALICI’nın onaylamış olduğu ürünlerden farklı olarak (Yazım hatası, Tarih farklılığı, Karakter uyumsuzluğu, Yazı fontu farkı v.b.) hata tespit ederse, (isim, adres, telefon, yanlışlığı, vb. gibi hatalar nedeniyle) ürünleri kontrol amacıyla SATICI’ya gönderilir. Bu gönderi sırasında kargo ücreti ALICI’ya aittir. Yapılan kontrolde söz konusu hata (onay verilen ile teslim edilen arasındaki fark) tespit edilirse hiçbir ücret talep edilmeden ALICI’nın tekrar onayı alınarak yenisi hazırlanıp ALICI’ya gönderilir. Bu gönderi sırasında kargo ücreti SATICI’ya aittir. 
4.8- SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI'nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi dondurma ya da fesih etme hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI'nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinin hiç birinden ALICI'ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 gün süreyle dondurur. ALICI'nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI'dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder. Siparişin iptali halinde ALICI tarafından SATICI'ya yapılmış ödemeler varsa 10 gün içerisinde iade edilir. Banka yoluyla yapılan ödemelerde iade, yine aynı banka ve aynı hesaba yapılır. SATICI'nın ödemeyi, bu süre içerisinde ALICI adına bankaya iade etmesi yeterlidir. Bu aşamadan sonra, ALICI'nın hesabına ödemenin yansıtılma süresinden SATICI sorumlu tutulamaz. 
4.9- Sistem kaynaklı sorunlar ve dizgi hatalarından dolayı oluşabilecek olan fiyat yanlışlıklarından matbaamiz.com sorumlu değildir. 

MADDE 5- CAYMA HAKKI 
5.1- Sipariş iptali için ALICI E-posta/MSN/Telefon yoluyla ulaşarak siparişini durumunu sormalıdır. Eğer sipariş film ve klişe işlemine alınmamışsa iptal edilebilir. Ancak Film ve klişe işlemine başlanmışsa iptal kabul edilemez. 
5.2- Sözleşme gereğince SATICI'nın bedelin iadesini yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesaptır. SATICI'nın para iadesini ALICI'nın bu hesabının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle bu hesaba yapamaması durumunda ALICI, SATICI'ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb. taleplerde bulunamaz. 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 
matbaamiz.com’da satışı yapılan ürünler, baskısı-üretimi yapıldıktan sonra niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler olduğundan cayma hakkı kullanılamaz. Sipariş öncesinde ALICI'nın talepleri doğrultusunda özel tasarım yapıldığından ve ALICI için üretilen sipariş başka birisi tarafından kullanılamayacağından dolayı, kişiye özel nitelikler kazanan ürünlerin SATICI'ya iadesi mümkün değildir. 

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ  
7.1- Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir. 
7.2- Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince SATICI matbaamiz.com, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu), sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüd eder. Bu durumda , SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüd eder. 
7.3- SATICI’nın işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir. 
7.4- Sözleşme kapsamında yer almayan tüm hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri geçerli olacaktır. 

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. ALICI, işbu sözleşmenin maddelerini okuyup, tetkik ve kabul ederek, siparişin gerçekleşmesi durumunda, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.